Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Definities

‘Verkoper’: De besloten vennootschap Ray Care, met maatschappelijke zetel te Veldstraat 66, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het BE0764486593.

 

‘Koper’: elke fysieke persoon of rechtspersoon die door de Verkoper goederen aankoopt.

1.2. Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de ‘Algemene voorwaarden’) zijn toepasbaar op elke aankoop en levering gerealiseerd na 1 januari 2021.

 

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Koper en de Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Verkoper voorrang op die van de Koper.

 

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Koper vooraf kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en aanvaardt hij ze integraal en onvoorwaardelijk.

 

Indien een artikel of een onderdeel van een artikel van de Algemene Voorwaarden nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, heeft deze nietigheid geen betrekking op het geldige deel van het artikel en ook niet op de andere artikels van de Algemene Voorwaarden.

 

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot een afstand van de toepasselijkheid van deze bepaling, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven ondertekend door degene die afstand doet.  Afstand van een recht leidt ook niet tot een afstand van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan volgen.

 

De Algemene Voorwaarden kunnen nooit tegen de Verkoper worden geïnterpreteerd.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en te actualiseren op zijn websites https://ray.care en https://partner.ray.care. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de Koper, die ze uitdrukkelijk aanvaardt, en die deze webpagina bijgevolg regelmatig moet raadplegen om de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden na te gaan.

 

 1. Offertes en engagementen van de Verkoper

 

2.1. Offertes

 

Elke offerte opgemaakt door de Verkoper is indicatief en verbindt hem pas op het ogenblik dat hij de bestelling, geplaatst door de Koper in overeenstemming met de offerte, uitdrukkelijk aanvaardt. De prijzen vermeld in de offerte zijn  in elk geval slechts geldig voor een maximumduur van tien dagen na uitgifte van de offerte.

 

Bestellingen geplaatst bij tussenpersonen (commercieel afgevaardigden, vertegenwoordigers,…) verbinden de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging van de bestelbon door de Verkoper.

2.2.Overige verbintenissen

Verbintenissen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door de Verkoper, ondertekend door een bestuurder gemachtigd om de Verkoper te vertegenwoordigen. Uitwisselingen van emails, tijdelijke of gebruikelijke handelskortingen, facturaties of andere vormen van verklaringen of uitvoeringen van handelsrelaties kunnen in geen geval worden beschouwd als een engagement van de Verkoper voor de toekomst.

 1. Bestellingen

Bestellingen worden in de eerste plaats geplaatst via de website partner.ray.care of, bij ontstentenis, telefonisch, per email en ze worden, behoudens uitzondering of op vraag van de Verkoper, niet opgenomen in een door de Koper ondertekende bestelbon. De bestellingen van de Koper worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de producten in de magazijnen van de Verkoper, waarbij die laatste geen enkel engagement aangaat op het vlak van beschikbaarheid van de producten.

 1. Leveringen

De leveringen gebeuren op het risico van de Koper, ook al omvat de vastgestelde prijs de levering tot op de overeengekomen bestemming. De producten worden geleverd op de plaats overeengekomen tussen de Partijen in de Specifieke Voorwaarden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering te doen indien er maar een deel van de bestelling kan worden geleverd.

De leveringstermijnen zijn niet bindend maar vormen louter een aanduiding die geen enkele garantie meebrengt. Vertraging in de levering geeft de Koper in geen geval het recht om de betaling van de factuur op te schorten, de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of om het even welke schadevergoeding te eisen.

Indien de Verkoper de producten niet heeft kunnen leveren door een fout van de Koper, heeft de Verkoper recht op een schadevergoeding.

In het geval van overmacht zoals beschreven in artikel 11 hieronder, kan de levering worden opgeschort. Indien het geval van overmacht meer dan 48 uren duurt, is de Verkoper geldig vrijgesteld van zijn verplichting om te leveren.

Als het volume van de bestelling onvoldoende is om rendabel te zijn, zal de bestelling worden klaargezet en kan de Koper ze komen halen in het magazijn na contante betaling.

 1. Prijs

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, worden de goederen gefactureerd aan de prijs van kracht op de leveringsdatum.

Alle huidige en toekomstige belastingen of eender welke heffingen zijn altijd ten laste van de Koper.

 1. Kortingen – aankoopvolumes

Kortingen en andere voordelen kunnen worden toegekend volgens specifieke voorwaarden overeengekomen tussen Verkoper en Koper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de toekenning van kortingen en voordelen voor bepaalde categorieën van producten uit te sluiten, met name in functie van specifieke marges gegenereerd door deze producten, of in functie van andere kenmerken zoals reglementaire.

 1. Betalingen

7.1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke bepaling tussen de Verkoper en de Koper zijn alle facturen van de Verkoper te betalen binnen 10 werkdagen na ontvanst van de factuur.

Bankkosten van welke aard ook zijn ten laste van de Koper.

Behoudens in geval van levering onder rembours mag de Koper in geen geval betalen aan een chauffeur, een vertegenwoordiger, een mandataris of enige andere persoon dan de Verkoper. Bij niet-naleving moet de Koper op eerste verzoek van de Verkoper nogmaals betalen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op elk moment (en specifiek in de veronderstelling dat hij aan de Koper een betalingstermijn verleent) garanties en zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verplichtingen van de Koper garanderen en om elke beschermende maatregel die hij nuttig acht, te nemen.

Elke compensatie vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en is alleen van toepassing op de bedragen waarvoor de Verkoper zijn akkoord heeft gegeven.

7.3. Niet-betaling – Gedeeltelijke betaling – Laattijdige betaling

Alleen effectieve inning door de Verkoper ten laatste op de overeengekomen vervaldag vormt een betaling.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen verschuldigd door de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 • worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 18 % per jaar ten gunste van de Verkoper; en dit, tot de dag van de effectieve en volledige betaling, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een afgelopen maand. Deze intresten worden berekend vanaf de dag na de vervaldag tot de dag van de volledige betaling.
 • worden vermeerderd met een strafclausule van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 300 €;
 • in de veronderstelling dat de Verkoper, om de schulden ingelost te krijgen, een gerechtelijke procedure moet starten, zal de Koper, naast de hierboven bedoelde sancties, ook een forfaitaire vergoeding van 250 € verschuldigd zijn voor administratiekosten.

De datum vermeld op de factuur wordt beschouwd als haar verzenddatum.

In het geval van laattijdige betaling verliest de Koper de voordelen van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten.

Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere door de Koper verschuldigde, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Elke betaling wordt eerst afgeboekt op de intresten en de strafclausule en wordt vervolgens verrekend met het bedrag van de oudste factuur.

In het geval van laattijdige betaling en in het geval dat de Verkoper is gehouden tot een wettelijke leveringsverplichting, vinden de leveringen slechts onder rembours plaats.

Bij gebreke aan betaling zal de Koper vanaf de tweede, op de vervaldag onbetaalde factuur, een aanvraag krijgen tot bevestiging van overdracht door de tariferingsdienst aan de Verkoper. De Koper is verplicht de overdracht ondertekend terug te sturen, bij ontstentenis waarvan de overeenkomst kan opgeschort worden.

7.3. Betwisting van de factuur

De betwisting van een factuur moet worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De poststempel geldt als bewijs. Elke betwisting verstuurd na deze termijn wordt als ongeldig beschouwd. De betwisting moet, om ontvankelijk te zijn, voldoende gedetailleerd zijn en per aangetekende brief aan de Verkoper worden bezorgd.

8. Voorbehoud van eigendom

Alle goederen geleverd door de Verkoper blijven de eigendom van die laatste tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele kosten en intresten. De leveringen gebeuren steeds op het risico van  de Koper.

9. Ontvangst van goederen – terugname van goederen

9.1. Aanvaarding van de goederen

De Koper is verplicht de goederen te controleren op het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt. De Koper is verplicht om te controleren of de goederen overeenstemmen met de bestelling en te inspecteren of er geen gebreken zijn aan de goederen en/of de verpakking, of op het vlak van de geleverde hoeveelheden. Als er een gebrek wordt vastgesteld op kwantitatief of kwalitatief vlak, moet de Koper de Verkoper hierover onmiddellijk en ten laatste binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de goederen informeren via een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de Koper op onbetwistbare wijze geacht de goederen te hebben ontvangen in overeenstemming met zijn bestelling en ze te hebben aanvaard. Elke latere klacht over zichtbare gebreken wordt geacht onontvankelijk te zijn, wat uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Koper.

De wederverkoop van goederen houdt van rechtswege aanvaarding van de goederen door de Koper in.

In het geval van goederen waarvan de Verkoper erkent dat ze gebrekkig zijn, is die laatste uitsluitend verplicht tot vervanging of herstelling van deze goederen, met uitsluiting van enige andere vorm van vergoeding.

Elk verborgen gebrek moet binnen de 48 uren na vaststelling ervan worden gemeld aan de Verkoper, het bewijs van naleving van deze termijn is voor rekening van de Koper. Na het verstrijken van zes maanden na ontvangst van de goederen, alsook na gebruik van de goederen, wordt er geen enkele klacht voor verborgen gebreken nog aanvaard.

Naast het respecteren van de termijn is elke klacht pas ontvankelijk op voorwaarde dat:

 • de goederen zich in exact dezelfde staat bevinden als waarin ze zich bevonden op het ogenblik van de levering en dat ze nog niet werden gebruikt;
 • de Koper zelf geen behandelingen, herstellingen, wijzigingen of bewerkingen heeft uitgevoerd aan de geleverde goederen;
 • de Koper al zijn betaalverplichtingen heeft nageleefd

9.2. Tername van goederen

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Indien de Verkoper echter aanvaardt om bepaalde goederen terug te nemen, dan zal deze terugname gebeuren tegen 60% van het gefactureerde bedrag excl. BTW en zonder vergoeding van transportkosten (het verschil vormt een forfaitaire schadevergoeding voor gebruik en waardevermindering van de goederen). Een terugname van goederen zal in geen geval worden aanvaard voor speciale bestellingen zoals, bij voorbeeld, producten die niet worden gestockeerd door de Verkoper of die niet tot het assortiment behoren.

 1. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de Koper en/of derden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, een nalatigheid of een fout van de Verkoper, van haar aangestelden of leveranciers.

De Verkoper sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen door de Koper en/of zijn aangestelden en/of derden. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij  niet-contractueel voor indirecte schade, winst of inkomstenverlies, gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de Koper. Deze opsomming is niet limitatief.

Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden in hoofde van de Verkoper, is diens aansprakelijkheid  in ieder geval beperkt tot de tegenwaarde van de geleverde goederen, met een absoluut maximum van 2.500 euro.

 1. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van één of meer van zijn verplichtingen indien deze niet- uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, met name een verhindering onafhankelijk van zijn wil en waarvan men redelijkerwijze niet van hem zou kunnen verwachten dat hij ze in aanmerking nam, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, dat hij ze voorkomt of oplost of dat hij de gevolgen ervan voorkomt of oplost.

Onder een verhindering onafhankelijk van de wil van de Verkoper in de zin van de vorige paragraaf worden met name de volgende gebeurtenissen verstaan, zonder dat deze lijst exhaustief is:

 • oorlog, al dan niet verklaard, burgeroorlog, opstand of revolutie, piraterij of terroristische daad;
 • natuurramp zoals onweer, cycloon, aardbeving, vloedgolf, overstroming;
 • ontploffingen, vernieling van machines of allerhande installaties; boycots, stakingen, bezetting van de bedrijfslokalen,
 • daden van een legale of illegale instantie, behoudens de daden waarvoor de betrokken partij de risico’s op zich heeft genomen gelet op andere bepalingen van de overeenkomst en in het bijzonder de volgende paragraaf.
 • de intrekking, het verlies of het niet-verkrijgen van de toestemming, de licentie of de vergunning of van enig ander gelijkaardig document noodzakelijk voor de goede uitvoering van deze overeenkomst en die moet worden uitgereikt door een overheidsinstantie en ongeacht het land.

De uitvoering van deze overeenkomst wordt opgeschort zolang het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt; de Koper kan hiervoor geen vergoeding eisen van de Verkoper.

Overmacht wordt ook vermoed aanwezig te zijn in het geval van een nalatigheid door een leverancier van de Verkoper en dit om welke reden dan ook.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders. U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.

 1. Einde van de overeenkomst

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen kan de leveringsovereenkomst worden opgezegd door elke partij mits de naleving van een opzegtermijn van 6 maanden, betekend per aangetekende brief. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzegging werd betekend.

De leveringsovereenkomst kan vóór het verstrijken van de overeengekomen duurtijd ontbonden worden door de Verkoper indien de Koper niet volledig voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen, mits eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief binnen de 15 dagen na de kennisneming door de Verkoper van het feit waarop hij zich baseert voor deze ontbinding, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is. De ontbinding die eventueel op grond van die basis wordt geïnitieerd, laat alle andere rechten van de Verkoper die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de wet, met name voor wat betreft de vergoeding van zijn schade, onverlet.

De volgende omstandigheden rechtvaardigen onder meer de ontbinding van de overeenkomst:

 1. elke vertraging van meer dan acht dagen bij de betaling van verschuldigde bedragen door de Koper;
 2. het faillissement, de opschorting van betaling, het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de Koper, het beslag op de activa van de Koper, of wanneer de Koper eenvoudigweg de bedoeling heeft om de balans neer te leggen, om een uitstel van betaling of een gerechtelijke reorganisatie te vragen of om een dergelijke procedure te starten (onverminderd de wet met betrekking tot de continuïteit van ondernemingen);
 3. elk element dat wijst op een financiële achteruitgang van de Koper waarvan niet verwacht wordt dat hij die zal verhelpen in de maand van de verzending door de Verkoper van een aangetekende brief over dat of die element(en).

Het einde van de leveringsovereenkomst maakt automatisch een einde aan de lopende bestellingen, behoudens andersluidende beslissing door de Verkoper.

 

De Verkoper kan desgevallend kiezen om het recht van ontbinding op één of meer specifieke bestellingen toe te passen in plaats van op de hele leveringsovereenkomst.

 1. Compensatie – Samenhang

De Verkoper geniet het voordeel van het mechanisme van contractuele schuldvergelijking (netting) (artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden) op grond waarvan, in het geval van een situatie van insolvabiliteit in hoofde van de Koper (collectieve procedure, faillissement, situatie van samenloop of elke andere gelijkaardige situatie), (i) de bedragen verschuldigd door de Koper, ongeacht de reden waarom ze verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn, (ii) voor zover wettelijk toegestaan, de Verkoper de onmiddellijke ontbinding van de lopende koop- en leveringsovereenkomsten kan uitspreken zonder vergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch een beroep in rechte en (iii) in elk geval alle wederzijdse vorderingen tussen de Koper en Verkoper die voortvloeien uit de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch beroep in rechte worden gecompenseerd, ongeacht hun oorsprong en hun datum van opeisbaarheid.

De Verkoper heeft het recht om al zijn contractuele betrekkingen met de Koper als een ondeelbaar geheel te beschouwen voor de toepassing van dit compensatiemechanisme (contractuele samenhang).

 1. Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van de verwerking en uitvoering van bestellingen worden bepaalde persoonsgegevens door de Verkoper verwerkt. Daarnaast kunnen de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt worden om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van de Verkoper voor te stellen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper en de uitoefening van rechten door de Koper in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy, beschikbaar op https://partner.ray.care of https://ray.care

 1. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

Alle relaties tussen de Verkoper en de Koper alsook de Algemene en Specifieke Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Elke betwisting met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt eerst onderworpen aan een vrijwillige bemiddeling onder het toezicht van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De keuze van de bemiddelaar komt toe aan de meest gerede partij. Alleen een vastgestelde mislukking van de bemiddelingsprocedure laat de partijen toe hun geschil voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent te brengen.

Voorwaarden van de website

 1. Welkom op de website van Ray
  1. Wij zijn RAY CARE BV, gevestigd aan de Veldstraat 66, 9000 Gent, België
  2. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0764486593
  3. BTW-nummer: BE0764486593
  4. e-mail adres: hello@ray.care.
  5. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via ray.care.
 2. Wij respecteren uw privacy
  1. Deze website maakt gebruikt van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.
 3. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de website ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. Deze website en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 4. Content
  1. Ray kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Ray kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto’s, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op deze website te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Ray en enige andere van onze diensten en van de diensten van de met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de website en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft voor de doeleinden van deze alinea.
 5. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  2. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  5. Indien Ray ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.
 6. Slotbepalingen
  1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
 7. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.

B. Ray Producten – Voorwaarden

 1. Identiteit van de handelaar
  1. Wij zijn RAY CARE BV, gevestigd aan de Veldstraat 66, 9000 Gent, België.
  2. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0764486593
  3. BTW-nummer: BE0764486593
  4. e-mail adres: hello@ray.care.
 2. Definities
  1. Ray (hierna aangeduid als ‘wij’ of ‘Ray’)
   1. RAY CARE BV, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.
  2. Klant (hierna aangeduid als ‘u’ of ‘Klant’)
   1. Natuurlijke of rechtspersonen met wie Ray een overeenkomst sluit of met wie Ray onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.
  3. Consument
   1. Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;
  4. Product
   1. Goederen of diensten, aangeboden door Ray
 3. Toepasselijkheid
  1. De verkoopvoorwaarden van Ray zijn van toepassing op elke offerte voor een product van Ray aan de Klant.
  2. Ray levert uitsluitend in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ray levert Ray producten exclusief in België en Nederland. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt Ray zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien Ray ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt Ray zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  4. U bent alleen en uitsluitend aansprakelijk voor alle aspecten van uw gebruik.
  5. Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van Ray en het beleid voor gegevensbescherming van Ray. U vindt deze op onze website.
 4. Ons aanbod en uw bestelling
  1. Ray deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden
  2. Ray geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van Ray.
  3. De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra Ray uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat Ray een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door Ray geaccepteerd of verwerkt . Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij Ray en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan Ray zou weigeren, dan kan Ray niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Ray accepteert de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard, iDeal en Bancontact.
  4. Ray dient de goederen binnen 30 dagen nadat zij de order schriftelijk bevestigd heeft, te leveren.
  5. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Daarna vult u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens bevestigt u de levering. Bij de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid. Door op de knop “betalen” of “pay now” te drukken, accepteert u de voorwaarden van Ray. Na voltooiing van deze stappen wordt uw bestelling definitief.
 5. Recht op annulatie
  1. Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden.
  2. De annulatieperiode verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de annulatieperiode 30 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let wel: het recht op annulatie geldt niet indien goederen volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  4. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet meer dan 30 dagen nadat u ons gemeld heeft dat u deze overeenkomst met ons annuleert, terug te zenden of aan Ray te overhandigen. Aan de uiterste datum is voldaan, indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
  5. U bent slechts aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
  6. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de product vast te stellen, bent u jegens Ray aansprakelijk voor elke waardevermindering die door deze handelingen veroorzaakt is.
  7. Indien u de goederen naar Ray terugstuurt, kan Ray terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  8. Ray dient u uiterlijk 30 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien Ray aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 30 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u Ray meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.
  9. Ray dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. Ray vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die Ray aanbiedt.
  10. U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 30 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
  11. Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.
 6. Prijs
  1. De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die Ray in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Ray niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.
  2. Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.
  3. Ray informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.
 7. Betaling
  1. Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.
 8. Garantie
  1. Indien u een consument bent, dan heeft u een wettelijke garantie van twee jaar op de goederen die u van Ray gekocht heeft.
 9. Levering en uitvoering
  1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan Ray opgegeven heeft als leveringsadres of adres van uitvoering van de dienstverlening.
  2. De levertijd die Ray aanduidt, dient te zijn gebaseerd op de omstandigheden die voor Ray van toepassing zijn wanneer de overeenkomst aangegaan is.
  3. Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient Ray de goederen fysiek te leveren of zeggenschap over de goederen aan de consument over te dragen zonder onnodige vertraging en niet meer dan 30 dagen vanaf het aangaan van de overeenkomst.
  4. Voor zover Ray verzuimd heeft om aan haar verplichting te voldoen van levering van de goederen op het met u overeengekomen tijdstip of binnen het met u overeengekomen tijdsbestek, dient u een beroep op Ray te doen om de levering uit te voeren binnen een bijkomende tijdsperiode die past bij de omstandigheden. Indien Ray nalaat om de goederen binnen die bijkomende tijdsperiode te leveren, heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.
  5. Wanneer Ray de goederen aan u verzendt, gaat het risico van verlies van of schade aan de goederen op u over zodra u of een door u aangeduide derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Het risico gaat echter over op u bij levering aan de vervoerder indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en die keuze niet door Ray is aangeboden, waarbij uw rechten jegens de vervoerder onverlet blijven.
 10. Overmacht
  1. Indien Ray door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Ray vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 11. Intellectuele eigendom
  1. Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  2. U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  2. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.
  3. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  4. Indien Ray ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Ray in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Ray-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Ray worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 13. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Ray heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Indien u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://www.mediationconsommateur.be/nl.
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 14. Slotbepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is. Bijlage – Modelformulier voor annulering “MODELFORMULIER VOOR ANNULERING”   (vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren) – Aan RAY CARE NV, Veldstraat 66, 9000 Gent, België, hello@ray.care.   Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),
   • Besteld op (*)/ontvangen op (*),
   • Naam consument(en), – Adres consument(en),
   • Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),
   • Datum

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. –